Handreiking Preventiemedewerker

Aandacht voor de preventiemedewerker

Uit onderzoek blijkt dat één op de drie werknemers niet weet of er binnen de eigen organisatie een preventiemedewerker is.

Alles over arbeidsomstandigheden

Het Arboportaal dient als startpunt van informatie over arbeidsomstandigheden.

Arbeidshygi

De Arbowet verlangt dat bij het bepalen van maatregelen allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken.

Arbocatalogus

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid.

De bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is een onafhankelijke medische professional met verstand van werk en gezondheid. U kunt een bedrijfsarts altijd om advies vragen.

Deskundige bijstand

Om de arbowet na te kunnen leven is het noodzakelijk dat een werkgever over deskundige bijstand kan beschikken.

Deskundigheidseisen

In deze oplossing staan de deskundigheidseisen van de preventiemedewerker vermeld.

Fysieke belasting

Iedere werknemer heeft te maken met lichamelijke inspanning. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen statische belasting en dynamische belasting.

Fysische factoren

Hier vindt u meer informatie over fysische factoren op de werkplek.

Hulp vragen bij de Inspectie SZW

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op de website van de inspectie vindt u antwoorden.

Keuze tussen maatwerk- en vangnetregeling

Bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming dient de werkgever aanvullende bijstand te regelen.

Melden van arbeidsongeval

De Arbowet verplicht werkgevers om
arbeidsongevallen die hebben geleid tot de
dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct te mel

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

Vroegtijdige risico's van het werk kun je signaleren met een PMO.

Rolverdeling tussen preventiemedewerker en BHV'er

De preventiemedewerker en BHV'er hebben eenzelfde soort functie. Deze oplossing geeft aan wat de verschillende rollen zijn.

Takenpakket preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een aantal wettelijke verplichtingen die vermeld staan in de Arbowet.

Toolboxmeetings

Voor aanvang van het werk een actueel arbeidsrisico en de bijbehorende preventieve maatregelen bespreken.

Wat heeft de preventiemedewerker nodig?

De RI&E moet ingaan op de deskundigheid, ervaring en uitrusting van de preventiemedewerker.

Aantal Preventiemedewerkers

Veel bedrijven vragen zich af hoeveel preventiemedewerkers nodig zijn in het bedrijf. Deze oplossing biedt u een antwoord op die vraag.

Arbeidsomstandighedenrecht en aansprakelijkheid

Dit item geeft informatie over hoe het arbeidsomstandighedenrecht kan worden gebruikt en hoe aansprakelijkheid wettelijk is geregeld.

Arbo- en verzuimbeleid

Het arbo- en verzuimbeleid is de manier waarop een bedrijf omgaat met de arbeidsomstandigheden en het verzuim.

Arbochecklists

Arbochecklists zijn een handige tool om te zien met welke risico's een werknemer te maken krijgt.

Arbomanagmentsysteem

Een arbomanagmentsysteem kan de werkgever helpen om op planmatige wijze de doelstellingen op arbogebied te realiseren.

De Samen-Werk Koffer!

In deze koffer zitten 25 tools die direct laagdrempelig ingezet kunnen worden.

Functieprofiel preventiemedewerker

In het functieprofiel van de preventiemedewerker staan de wettelijke taken en de werkzaamheden in de praktijk.

Gesprekspartners voor de preventiemedewerker

In deze oplossing vind u handvatten om effectief samen te kunnen werken en te communiceren met de belangrijkste gesprekspartners.

Inspecteren, observeren, toezicht houden en auditeren

Inspecteren, toezicht houden, observeren en auditeren zijn werkzaamheden die in het takenpakket van de preventiemedewerker kunnen vallen.

Succesvol samenwerken aan arbo

Op deze poster vind u mogelijkheden om effectief samen te werken met partners op arbogebied.

Verplichtingen werkgever arbowet

In deze oplossing staan de verplichtingen voor de werkgever op het gebied van arbobeleid uit de arbowet.

Verplichtingen werknemer Arbowet

In deze oplossing staan de verplichtingen van de werknemer volgens de Arbowet.

Verschillen arboco

In deze oplossing staan de verschillen en overeenkomsten tussen de preventiemedewerker en arboco

Werk- en denkniveau van preventiemedewerkers

In de STECR leidraad is een hoofdstuk opgenomen over het werk- en denkniveau van de preventiemedewerkers in verschillende bedrijven.

Zelfinspectie

U wilt geen RI&E uitvoeren maar toch snel zien waar u staat om het gebied van arbeidsomstandigheden? Dan biedt een zelfinspectie wellicht uitkomst.
Gekozen filters: